Danh bạ điện thoại - email

DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH HUYỆN

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
I Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phongnnptnt@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Trần Văn Lượng Trưởng phòng luongtv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Lê Công Thành Phó Trưởng phòng thanhlc@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Phùng Ngọc Chí Chuyên viên chipn@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Đăng Sương Chuyên viên suongnd@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Khoa Chuyên viên khoanv@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Trần Phi Dũng Chuyên viên dungtp@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Đặng Thị Ngọc Hiền Chuyên viên hiendtn@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Lê Hồng Kiệt Nhân viên kietlh@ tayson.binhdinh.gov.vn
II Phòng Nội vụ phongnoivu@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Văn Thị Kim Nhung Trưởng phòng nhungvtk@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Thị Thúy Kiều Phó Trưởng phòng kieuptt@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Bùi Văn Cảnh Chuyên viên canhbv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Trần Châu Tin Chuyên viên tintc@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Tạ Thị Ngọc Dung Chuyên viên dungttn@ tayson.binhdinh.gov.vn
6 Đào Trần Anh Chuyên viên anhdt@tayson.binhdinh.gov.vn
III Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phongldtbxh@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Lâm Văn Lành Trưởng phòng lanhlv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Đào Xuân Hồng Phó Trưởng phòng hongdx@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Trần Thị Hải Chuyên viên haitt@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Trần Ngọc Phú Chuyên viên phutn@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Tài Chuyên viên taint@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Việt Nam Chuyên viên namnvv@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Hồ Cẩm Quỳnh Chuyên viên quynhhc@tayson.binhdinh.gov.vn
IV Phòng Tài chính - Kế hoạch phongtckh@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Văn Trung Tiến Trưởng phòng tienvt@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Lý Kim Đình Phó Trưởng phòng dinhlk@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Trần Văn Tuấn Chuyên viên tuantv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Đình Nam Chuyên viên namnd@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thanh Hồng Chuyên viên hongntt@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Kiều Lê Chuyên viên lettk@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Đinh Thị Diễm Chuyên viên diemdt@tayson.binhdinh.gov.vn
V Thanh tra huyện thanhtra@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Trịnh Văn Lập Chánh Thanh tra laptv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Huỳnh Ngọc Phương Thảo Phó Chánh Thanh tra thaohnp@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Đặng Thị Ngọc Hạnh Thanh tra viên hanhdtn@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Lê Vĩnh Hậu Chuyên viên haulv@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Thạch Chuyên viên thachnv@tayson.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Tài nguyên và Môi trường phongtnmt@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Xuân Hùng Trưởng phòng hungbx@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Dũng Phó Trưởng phòng dungnq@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hương Chuyên viên huongnv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn  Văn Vui Chuyên viên vuinv@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Thúy Uyên Chuyên viên uyenhtt@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Phạm Văn Trọng Chuyên viên trongpv@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Huỳnh Xuân Việt Chuyên Viên viethx@tayson.binhdinh.gov.vn
VII Phòng Kinh tế và Hạ tầng phongktht@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Lê Hà An Trưởng phòng  
2 Huỳnh Trung Trực Phó Trưởng phòng trucht@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Lê Thị Đông Châu Chuyên viên chaultd@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Hồng Thái Chuyên viên thainh@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Trần Trung Chuyên viên trungnt@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Đỗ Đình Tuấn Chuyên viên tuandd@tayson.binhdinh.gov.vn
VIII Phòng Văn hóa và Thông tin phongvhtt@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Đặng Bảo Toàn Trưởng phòng toandb@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Lon Phó Trưởng phòng lonnv@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Trần Nguyên Hồng Mai Chuyên viên maitnh@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Trường Chuyên viên truongnh@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Quí Trọng Chuyên viên trongnq@tayson.binhdinh.gov.vn
IX Phòng Y tế phongyt@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Cao Văn Việt Trưởng phòng vietcv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Bùi Thị Mai Tâm Chuyên viên tambtm@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Văn Thị Kim Hiệp Chuyên viên hiepvtk@tayson.binhdinh.gov.vn
X Phòng Tư pháp phongtp@tayson.binhdinh.gov.vn
1  Hồ Nữ Hồng Hoa Trưởng phòng hoahnh@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Đỏ Phó Trưởng phòng donv@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Đỗ Chí Quân Chuyên viên quandc@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Văn Quốc Tín Chuyên viên tinvq@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ly Chuyên viên lynt@tayson.binhdinh.gov.vn
XI Phòng Giáo dục và Đào tạo phonggddt@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Võ Ngọc Khanh Trưởng phòng khanhvn@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Lâm Thanh Dương Phó Trưởng phòng duonglt@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Văn Tám Phó Trưởng phòng tamv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Châu Minh Hưng Chuyên viên hungcm@ tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên huongntt@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Trần Văn Trinh Chuyên viên trinhtv@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Cần Kế toán cannt@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Hồ Văn Bình Chuyên viên binhhv@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Viết Cường Chuyên viên cuongnv@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Công Đoài Chuyên viên doainc@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Văn Tuấn Việt Chuyên viên vietvt@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Thái Quang Sáng Chuyên viên sangtq@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Đoàn Quang Viên Kế toán viendq@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Trần Thị Kim Trà Chuyên viên trattk@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Trần Thị Lan Phương Chuyên viên phuongttl@tayson.binhdinh.gov.vn
16 Võ Nguyên Vũ Kế toán vuvn@tayson.binhdinh.gov.vn
17 Lê Thị Xuân Lạc Nhân viên lacltx@tayson.binhdinh.gov.vn
XII Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bqldadtxd@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Đỗ Thành Long Phó Giám đốc longdt@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Phan Ngọc Chấn Nhân viên chanpn@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Trần Đình Dũng Nhân viên dungtd@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Phan Thành Duy Nhân viên duypt@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Trần Châu Tín Nhân viên tin.tc@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Trần Văn Tuyến Nhân viên tuyentv@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Minh Diệm Nhân viên diemnm@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Bùi Thị Mỹ Huệ Nhân viên huebtm@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Bảo Quân Nhân viên quannb@tayson.binhdinh.gov.vn
XIII Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao ttvhtttt@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Tấn Giám đốc tan.nv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Khắc Duy Phó Giám đốc duynk@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Thị Ngọc Hà Phó Giám đốc haptn@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Châu Văn Bảy Nhân viên baycv@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Trần Thị Kim Sao Nhân viên saontk@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Đỗ Ngọc Dũng Nhân viên dungnn@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thanh Tùng Nhân viên tungtv@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Lê Xuân Lộc Nhân viên loclx@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Lý Văn Rin Nhân viên rinlv@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Huỳnh Từ  Hiền Nhân viên hienht@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Lê Thị Nguyệt Ánh Nhân viên anhltn@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Văn Phong Nhân viên phongnv@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Đinh Thị Minh Ngọc Nhân viên ngocdtm@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Lê Văn Châu Nhân viên chaulv@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Trần Tín Trọng Nhân viên trongtt@tayson.binhdinh.gov.vn
16 Trần Thị Như Mến Nhân viên menttn@tayson.binhdinh.gov.vn
17 Bùi Thị Hồng Vân Nhân viên vanbth@tayson.binhdinh.gov.vn
XIV Ban quản lý các cụm công nghiệp bqlcccn@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Võ Văn Dũng Trưởng ban dungvv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Đỗ Quốc Đại Nhân viên daidq@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Đỗ Thị Hồng Đào Nhân viên đaoth@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Cảnh Thịnh Nhân viên vieenthinhnc@tayson.binhdinh.gov.vn
XV Trung tâm Phát triển Quỹ đất ttptqd@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Tạ Công Tâm Giám đốc tamtc@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Tấn Thành Phó Giám đốc thanhnt@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Dương Văn Nhàn Nhân viên nhandv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Trọng Tấn Nhân viên tanht@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Quốc Nhật Nhân viên nhanq@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Đào Minh Xuân Nhân viên xuandm@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Chí Nam Nhân viên namnc@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Dương Đình Khâm Nhân viên khamdd@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Trần Quốc Hùng Nhân viên hungtq@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Lê Duy Nghiêm Nhân viên nghiemld@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Văn Tin Nhân viên tinnv@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Đức Cường Nhân viên cuongnd@tayson.binhdinh.gov.vn
XVI Ban quản lý cấp và thoát nước  banqlctn@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Đỗ Thanh Xuân Trưởng ban xuandt@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Hà Huỳnh Huy Vũ Phó Trưởng ban vuhhh@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Trần Văn Hoà Nhân viên hoatv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Cao Văn Chuyên Nhân viên chuyencv@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Duy Thanh Nhân viên thanhpd@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Trần Ngọc Hùng Nhân viên hungtn@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Minh Phụng Nhân viên phungnm@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Bình An Nhân viên annb@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Hồ Thị Cẩm Lệ Nhân viên lehtc@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Tấn Hưng Nhân viên hungnt@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Phan Minh Chánh Nhân viên chanhpm@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Trần Thị Ngọc Thuý Nhân viên thuyttn@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thuý Nga Nhân viên ngantt@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Trần Văn Tâm Nhân viên tamtv@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Trần Văn Dựa Nhân viên duatv@tayson.binhdinh.gov.vn
16 Dương Thị Hương Nhân viên huongdt@tayson.binhdinh.gov.vn
17 Trần Thị Đoá Nhân viên doatt@tayson.binhdinh.gov.vn
18 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm Nhân viên camhtn@tayson.binhdinh.gov.vn
19 Trần Kim Trung Nhân viên trungtk@tayson.binhdinh.gov.vn
20 Trần Thị Tường Vy Nhân viên vyttt@tayson.binhdinh.gov.vn
21 Võ Văn Đức Nhân viên ducvv@tayson.binhdinh.gov.vn
22 Phạm Trung Nam Nhân viên nampt@tayson.binhdinh.gov.vn
23 Lê Hoàng Trọng Vũ Nhân viên vulht@tayson.binhdinh.gov.vn
24 Nguyễn Đức Hưng Nhân viên hungnd@tayson.binhdinh.gov.vn
25 Phạm Lê Hùng Nhân viên hungpl@tayson.binhdinh.gov.vn
XVII Ban quản lý Rừng phòng hộ banqlrph@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Lý Phùng Lê Trưởng ban lelp@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Văn Tuấn Phó Trưởng ban tuanpv@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Chu Hồng Sâm Nhân viên samch@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Phan Thị Thanh Quý Nhân viên quyptt@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Bùi Văn Phúc Nhân viên phucbv@ tayson.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Cao Thống Nhân viên thongnc@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Bá Minh Nhân viên minhnb@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Trần Thị Bích Liên Nhân viên lienttb@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Võ Thị Bảy Nhân viên bayvt@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Lê Xuân Phương Nhân viên phuonglx@ tayson.binhdinh.gov.vn
11 Trần Đình Hải Nhân viên haitd@ tayson.binhdinh.gov.vn
12 Bùi Thế Vũ Nhân viên vubt@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Thành Luân Nhân viên luannt@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Nguyễn Đình Nghĩa Nhân viên nghiand@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Nguyễn Hồng Phong Nhân viên phongnh@tayson.binhdinh.gov.vn
16 Nguyễn Thái Thạnh Nhân viên thanhnt@tayson.binhdinh.gov.vn
17 Trần Văn Trung Nhân viên trugntv@tayson.binhdinh.gov.vn
18 Võ Quốc Việt Nhân viên vietvq@tayson.binhdinh.gov.vn
XVIII Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  - Giáo dục thường xuyên huyện ttgdnngdtx@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Trần Thị Bích Lệ Giám đốc lettb@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Huy Phó Giám đốc huyn@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Lê Văn Quá Phó Giám đốc qualv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Đặng Trọng Thông Nhân viên thongdt@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Lê Đình Vinh Nhân viên vinhld@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Phan Thị Thanh Tâm Nhân viên tamptt@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Trường Khuê Nhân viên khuent@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Hà Thị Thu Diễm Nhân viên diemhtt@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Huỳnh Văn Tân Nhân viên tanhv@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Trần Bùi Hải Long Nhân viên longtbh@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Đỗ Thị Lệ Nhân viên ledt@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Phan Thị Phong Nhân viên phongpt@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Lê Ngọc Anh Nhân viên anhln@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Nguyễn Quang Minh Nhân viên minhnq@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Bùi Văn Sự Nhân viên subv@tayson.binhdinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Liễu Nhân viên lieunt@tayson.binhdinh.gov.vn
17 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nhân viên thuyntn@tayson.binhdinh.gov.vn
18 Lâm Quốc Nhân Nhân viên nhanlq@tayson.binhdinh.gov.vn
19 Đặng Minh Vũ Nhân viên vudm@tayson.binhdinh.gov.vn
20 Đặng Thị Túc Nhân viên tucdt@tayson.binhdinh.gov.vn
21 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nhân viên thaontt@tayson.binhdinh.gov.vn
22 Hồ Thị Diễm Thúy Nhân viên diemhtt@tayson.binhdinh.gov.vn
XIX Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện ttdvnn@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Trịnh Văn Thừa Phó Giám đốc phụ trách thuatv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Lê Đình Quang Phó Giám đốc quangld@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Trương Thế Việt Phó Giám đốc viettt@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Trọng Bình Nhân viên binhnt@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Lý Kim Phụng Nhân viên phunglk@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Lê Hùng Anh Nhân viên anhlh@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Bùi Vũ Bảo Trâm Nhân viên trambvb@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Hồ Thị Thanh Trà Nhân viên trahtt@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Huỳnh Thị Sơn Ca Nhân viên cahts@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Phạm Hữu Đức Nhân viên ducph@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Trần Hữu Luân Nhân viên luanth@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Hồ Văn Thương Nhân viên thuonghv@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Lê Thị Minh Tâm Nhân viên tamltm@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Trần Quốc Hoàng Nhân viên hoangtq@tayson.binhdinh.gov.vn
XX Văn phòng HĐND và UBND huyện vanphong@tayson.binhdinh.gov.vn
1 Đỗ Văn Sỹ Chủ tịch UBND huyện sydv@tayson.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Danh Chủ tịch HĐND huyện danhnv@tayson.binhdinh.gov.vn
3 Bùi Văn Mỹ Phó Chủ tịch UBND huyện mybv@tayson.binhdinh.gov.vn
4 Hồ Thành Phi Phó Chủ tịch UBND huyện phit@tayson.binhdinh.gov.vn
5 Trần Văn Hùng Phó Chủ tịch HĐND huyện hungtv@tayson.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Duy Nam Phó Ban Pháp chế HĐND huyện namnd@tayson.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Cẩm Vân Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện vanntc@tayson.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thống Chánh Văn phòng thongnt@tayson.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Đức Chí Phó Chánh Văn phòng chind@tayson.binhdinh.gov.vn
10 Huỳnh Thanh Sơn Phó Chánh Văn phòng sonht@tayson.binhdinh.gov.vn
11 Trần Thị Ngọc Mai Chuyên viên maittn@tayson.binhdinh.gov.vn
12 Trần Trung Tấn Chuyên viên tantt@tayson.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Xuân Thảo Kế toán thaontx@tayson.binhdinh.gov.vn
14 Huỳnh Quang Dương Chuyên viên duonghq@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Chuyên viên duyenntm@tayson.binhdinh.gov.vn
15 Lê Thị Thu Văn thư thult@tayson.binhdinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Minh Hiếu Một cửa hieuvtm@tayson.binhdinh.gov.vn
17 Võ Thị Cẩm Một cửa camvt@tayson.binhdinh.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

TÂY SƠN QUA ẢNH
Liên kết Web
LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,365
  • Tháng hiện tại1,365
  • Tổng lượt truy cập41,240
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây