Ủy viên UBND huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

dsc001

Phan Chí Hùng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện


dcs002 1
Bùi Văn Mỹ
   Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện   
      

6a27af1bebb61de844a7

Nguyễn Văn Khánh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

II. ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Trưởng Công an huyện: Đặng Đức Thiện
Địa chỉ nơi làm việc: số 176 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện: Nguyễn Xuân Dũng
Địa chỉ nơi làm việc: số 57, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
3. Chánh Thanh tra huyện: Trịnh Văn Lập
Địa chỉ nơi làm việc: số 80 Mai Xuân Thưởng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
5. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
6. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đặng Bảo Toàn
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
7. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Lâm Văn Lành
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
8. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Võ Ngọc Khanh
Địa chỉ nơi làm việc: Đường Võ Văn Dõng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
9. Trưởng phòng Nội vụ huyện: Mai Xuân Hậu
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
10. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Nguyễn Thị Thống
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

11. Trưởng phòng Y tế huyện: Cao Văn Việt
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
12. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Lê Hà An
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
13. Trưởng phòng Tư pháp huyện: Hồ Nữ Hồng Hoa
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
14. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Lý Kim Đình
Địa chỉ nơi làm việc: số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN UBND HUYỆN TÂY SƠN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 29 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Ngân sách, thuế, kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác nội chính, tôn giáo, công nghệ thông tin, cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền, công tác dân chủ cơ sở, công tác thi đua khen thưởng. Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo An toàn giao thông; Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; chủ tịch và trưởng một số hội đồng, ban chỉ đạo khác theo phân công. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và phụ trách các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được phân công cho mình trước UBND huyện và HĐND huyện, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các lĩnh vực được phân công phụ trách, cụ thể như sau:

2.1. Đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm nhiệm vụ Thường trực, thay mặt Chủ tịch UBND huyện xử lý công việc của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng, phụ trách các ngành và lĩnh vực cụ thể như sau: Giáo dục và đào tạo, bưu chính, viễn thông, văn hóa - thông tin - thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, y tế, bảo hiểm xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình, ngoại vụ, dân tộc, tư pháp, khoa học công nghệ. Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện; chủ tịch và trưởng một số hội đồng, ban chỉ đạo khác theo phân công. Trực tiếp chỉ đạo công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, công tác văn thư - lưu trữ, quản lý nhà nước về thanh niên. Phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Khuyến học huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện; phụ trách Hội Luật gia huyện và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.2. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện: Phụ trách các lĩnh vực cụ thể như sau: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng; giao thông vận tải; kinh tế tập thể; thống kê; điện lực; các quỹ tín dụng nhân dân, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Phó Trưởng ban Thường trực ban Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện; chủ tịch và trưởng một số hội đồng, ban chỉ đạo khác theo phân công. Phối hợp công tác với Hội Nông dân huyện; phụ trách Hội Sinh vật cảnh huyện và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

3. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc chung của UBND huyện, vừa trực tiếp phụ trách các phòng, ban:

3.1. Đồng chí Đặng Đức Thiện - Phụ trách Công an huyện;
3.2. Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
3.3. Đồng chí Trịnh Văn Lập - Phụ trách Thanh tra huyện;
3.4. Đồng chí Mai Xuân Hậu - Phụ trách phòng Nội vụ huyện;
3.5. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
3.6. Đồng chí Lâm Văn Lành - Phụ trách phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;
3.7. Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện.
3.8. Đồng chí Võ Ngọc Khanh - Phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
3.9. Đồng chí Nguyễn Thị Thống - Phụ trách phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
3.10. Đồng chí Đặng Bảo Toàn - Phụ trách phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
3.11. Đồng chí Cao Văn Việt - Phụ trách phòng Y tế huyện;
3.12. Đồng chí Lê Hà An - Phụ trách phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
3.13. Đồng chí Hồ Nữ Hồng Hoa - Phụ trách phòng Tư pháp huyện.
3.14. Đồng chí Lý Kim Đình - Phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện.

Nguồn: Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026;

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết Web
LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay4,110
  • Tháng hiện tại131,527
  • Tổng lượt truy cập3,003,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây