Các phòng ban trực thuộc

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN


1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Chánh Văn phòng: Trần Minh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Chí
Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Ngọc Mai
Phó Chánh Văn phòng: Phan Tiếng Tân

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3880761    -  Fax: 0256.3880993

Email: vanphong@tayson.binhdinh.gov.vn - vanphongtayson@gmail.com    

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng: Mai Xuân Hậu

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Thúy Kiều

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3580971 

Email: phongnv@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

3. PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng: Hồ Nữ Hồng Hoa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đỏ
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880218

Email: phongtp@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng: Lý Kim Đình
Phó Trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880994  

Email: phongtckh@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng:  Nguyễn Xuân Hùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vui

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định  

Điện thoại: 0256.3880624     

Email:  phongtnmt@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng: Lâm Văn Lành

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Điền

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880030 

Email: phongldtbxh@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng: Đặng Bảo Toàn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lon

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3580966

Email: phongvhtt@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Võ Ngọc Khanh

Phó Trưởng  phòng: Văn Tám      
Phó Trưởng phòng: Châu Minh Hưng

Địa chỉ: Đường Võ Văn Dõng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

ĐT: 0256.3580922 - 3880336 - 3880870 -  3880170     

Email: phonggddt@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

9. PHÒNG Y TẾ

Trưởng phòng: Cao Văn Việt

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3580334 

Email: phongyt@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

10. THANH TRA HUYỆN

Chánh thanh tra: Trịnh Văn Lập

Phó Chánh thanh tra: Lê Vĩnh Hậu
Phó Chánh thanh tra: Đặng Thị Ngọc Hạnh

Địa chỉ: Số 80 đường Mai Xuân Thưởng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880167

Email: thanhtra@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thống

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thái

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880156 

Email:  phongktht@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng: Lê Hà An

Phó Trưởng phòng: Lê Công Thành
Phó Trưởng phòng: Trương Thế Việt

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880136 

Email:  phongnnptnt@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN

Phó Giám đốc: Đỗ Thành Long
Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Thành

Địa chỉ: Số 59 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3780977

Email: bqldadtxd@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Tây Sơn hoạt động theo phương thức, tự trang trải hoàn toàn kinh phí. Có chức năng: Quản lý, thực hiện các dự án do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư khác. Làm nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng  cụm công ngiệp do UBND huyện giao. Lập phương án đầu tư phát triển quỹ đất. Tổ chức công tác hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Nhận chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư. Quản lý quỹ đất được giải phóng mặt bằng. Tổ chức thực hiện đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao để quản lý. Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực đàu tư giải phóng mặt bằng. ập phương án giao quỹ đất.

2. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂY SƠN

- Giám đốc: Lý Phùng Lê

- Phó Giám đốc: Phạm Văn Tuấn

Địa chỉ: Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0563.780041

Email: bqlrph@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Khoanh, nuôi rừng, trồng rừng, tạo con giống.

- Khai thác rừng.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh sản xuất về lâm nghiệp

3. BAN QUẢN LÝ CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

- Trưởng ban: Đỗ Văn Diện

- Phó Trưởng ban: Hà Huỳnh Huy Vũ

Địa chỉ: Đường Đống Đa, Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3680353

Email: bqlctn@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ: Ban quản lý cấp và thoát nước là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND huyện Tây Sơn. Có chức năng quản lý , khai thác, vận hành và cung cấp nước phục vụ đời sống dân sinh, cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…đối với các hệ thống cấp nước tập trung do huyện quản lý. Tổ chức quản lý, nạo vét hệ thống nước nội thị, thị trấn Phú Phong và một số nhiệm vụ do UBND huyện giao.

4. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN

- Giám đốc:  Phạm Quốc Việt

- Phó Giám đốc:  Nguyễn Khắc Duy

- Phó Giám đốc: Lê Thị Nguyệt Ánh

- Địa chỉ cơ sở 1: Đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ cơ sở 2: Số 80 Mai Xuân Thưởng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3880713 - 0256.3880165

Email: ttvhtttt@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động van hóa, văn nghệ; các hoạt động thể dục thể thao; liên hoan hội thi hội diễn; phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa  văn nghệ.

- Sưu tầm bảo tồn các loại hình văn hóa dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các dịch vụ văn hóa

- Sản xuất các chương trình phát thanh.

- Tiếp lại cac chương trình truyền hình của tỉnh và của đài truyền hình Việt Nam.

- Trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống kỹ thuật chuyên dụng của đài.

- Quản lý các trạm thu phát lại truyền hình trên địa bàn.

- Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với đài truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức cung ứng dịch vụ và các thiết bị truyền thanh.

- Tổ chức ngiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên lĩnh vực truyền thanh, truyền hình.

5. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

- Giám đốc: Trịnh Văn Thừa

- Phó Giám đốc: Lê Đình Quang

Địa chỉ: Đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3880022 - 880611 - 880267

Email: ttdvnn@tayson.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Có chức năng thực hiện các chương trình khuyến nông của tỉnh, huyện, các chương trình khuyến nông quốc gia, các dự án khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Liên kết phối hợp với  các đơn vị sản xuất - kinh doanh - dịch vụ thực hiện việc xã hội hóa khuyến nông, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học mới cho nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệpvà nông thôn.

6. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN         

- Giám đốc: Phù Quốc Tiến

- Phó Giám đốc: Lê Văn Quá

Địa chỉ: Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3880438

Email: ttgdnngdtx@tayson.binhdinh.gov.vn
Vị trí:
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Chức năng, nhiệm vụ:
 - Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
- Quản lý đội ngũ nhân viên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.
- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.
- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
- Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo trình độ trung cấp nghề; phối kết hợp với các trường Cao đẳng, Đại học để đặt địa điểm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của địa phương góp phần nâng cao dân trí và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết Web
LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay7,582
  • Tháng hiện tại7,582
  • Tổng lượt truy cập5,309,974
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây