Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06

Thứ hai - 14/08/2023 14:53
Vừa qua, UBND huyện ban hành Văn bản số 1277/UBND-KSTT về việc Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 5197/VPCP-KSTT ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc chính thức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông thiết yếu của Đề án 06, bao gồm: (i) “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và (ii) “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” (sau đây gọi tắt là “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”);
Thực hiện Văn bản số 5177/UBND-KSTT ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Để triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai và chỉ đạo quán triệt cho cán bộ, công chức có liên quan phải nghiên cứu, nắm chắc về mặt tổng thể quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để phục vụ hiệu quả cho công tác phối hợp: (i) giải quyết hồ sơ, (ii) xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và (iii) tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.
2. Phòng Tư pháp huyện
- Làm đầu mối, chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn phương pháp tạo lập, xử lý hồ sơ bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên “Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử” phục vụ liên thông 02 nhóm thủ tục khai sinh, khai tử. Đồng thời, triển khai việc tạo tài khoản cho người có thẩm quyền và hướng dẫn các thao tác kỹ thuật để ký giấy tờ hộ tịch theo quy định tại Công văn số 2721/BTP-HTQTCT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tư pháp (đã gửi cho đơn vị).
- Tổng hợp, phản ánh cho Sở Tư pháp để báo cáo Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) về những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời phối hợp xử lý, tháo gỡ, đảm bảo cho việc cung cấp “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” tại các địa phương được thông suốt.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phục vụ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.
3. Công an huyện tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ “Đăng ký thường trú”, “Xóa đăng ký thường trú” trên “Hệ thống thông tin quản lý cư trú của Bộ Công an” đảm bảo theo quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”.
4. Phòng Y tế huyện thường xuyên đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện thực hiện cập nhật thông tin 100% trường hợp “Giấy chứng sinh”, “Giấy báo tử” lên “Cổng giám định Bảo hiểm y tế” theo quy định của Bộ Y tế để đáp ứng yêu cầu chia sẻ đầy đủ dữ liệu cho “Phần mềm Dịch vụ công liên thông” của Bộ Công an trong công tác xử lý thông tin, giải quyết hồ sơ giao dịch của “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tập huấn, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức liên quan thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ “Hỗ trợ chi phí mai táng” trên phần mềm chuyên ngành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo theo quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”.
6. Bảo hiểm xã hội huyện chủ động sử dụng hệ thống phần mềm chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ “Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Trợ cấp mai táng” thuộc đối tượng quản lý đảm bảo theo quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”.
7. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn việc thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” để người dân nhận thức đầy đủ lợi ích do dịch vụ mang lại, từ đó hưởng ứng, tham gia sử dụng dịch vụ. Bổ sung nội dung triển khai thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đề án 06 để người dân trên địa bàn nắm bắt thông tin, hưởng ứng việc sử dụng dịch vụ.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Khẩn trương rà soát, đảm bảo đầy đủ các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản cần thiết cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn; đồng thời, xem xét theo thẩm quyền đối với giải pháp thuê dịch vụ để bố trí máy tính tại Bộ phận Một cửa cấp xã phục vụ cho người dân sử dụng, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trong đó có “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”.
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm Xã hội triển khai cho cán bộ, công chức có liên quan thực hiện nghiêm “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đối với 100% trường hợp hồ sơ phát sinh; kịp thời phối hợp, trao đổi thông tin để giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Giao nhiệm vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối duy nhất tiếp xúc với người dân trong xuyên suốt quy trình thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” theo quy trình nghiệp vụ được hướng dẫn tại Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ (đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị), bao gồm các nhiệm vụ: (i) tiếp nhận hồ sơ ban đầu, (ii) chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết thông qua phần mềm liên thông và (iii) nhận lại kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan để trả đồng thời cho người dân.
- Tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai, bố trí “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” thường trực tại Bộ phận Một cửa để thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” khi người dân đến trực tiếp Bộ phận Một cửa giao dịch các thủ tục khai sinh, khai tử. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân không nắm được thông tin và thực hiện đơn lẻ từng thủ tục hành chính.
10. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” trên địa bàn tỉnh; nhất là bổ sung nhiệm vụ cho “Tổ công nghệ số thanh niên”, “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đề án 06.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay175
  • Tháng hiện tại140,887
  • Tổng lượt truy cập6,251,393
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây