Triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Chủ nhật - 30/06/2024 12:14
Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ngày 24/6/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” năm 2024.

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Phấn đấu trong năm 2024, có từ 08 - 11 sản phẩm được đánh giá xếp hạng 3 sao.
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của huyện tại các hội chợ, các trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày, quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các tour, tuyến du lịch, hoạt động lễ hội - trong và ngoài huyện.
Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho 100% cán bộ quản lý ở xã, thị trấn và lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

2. Yêu cầu
Các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên đưa nội dung triển khai Chương trình OCOP thành nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị để chủ động thực hiện có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, đưa Chương trình OCOP vào kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả; trong đó, tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội với thực hiện Chương trình theo từng nội dung cụ thể; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tổ chức kinh tế tham gia góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, trong đó đặc biệt quan tâm, đánh giá hiệu quả về giá trị sản phẩm, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc áp dụng chính sách, quy định về đánh giá, phân hạng sản phẩm, giám sát việc duy trì về điều kiện, chất lượng sản phẩm của các chủ thể, sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, công nhận.

2. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Chương trình OCOP, nhất là việc phát huy nội lực (trí tuệ, sự sáng tạo của chủ thể OCOP; giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ; sử dụng nguyên liệu địa phương và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa địa phương...).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP bằng nhiều hình thức phù hợp với nhiều đối tượng người dân, như: Tổ chức hội nghị tập huấn, xây dựng chuyên mục, phóng sự, in tờ rơi, tài liệu hướng dẫn; đăng, phát các tin bài trên cổng thông tin điện tử huyện Tây Sơn, trên các Website, mạng xã hội… góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và nhãn mác, bao bì đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

3. Xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

- Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức, nhất là hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch điện tử như: Postmart-VNPost, Viettelpost, mạng internet, các ứng dụng bán hàng trực tuyến...
- Triển khai các hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại như: Tham gia diễn đàn kết nối cung - cầu; thực hiện kết nối trên nền tảng công nghệ số; tham gia các hội chợ quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và nông sản, hội nghị, hội thảo. Qua đó, góp phần kết nối cung cầu giữa các chủ thể có sản phẩm OCOP với các trung tâm thương mại và các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP của huyện.
- Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, phát triển các điểm quảng bá, giới thiệu, liên kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP, gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch có lợi thế, ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng. Đẩy mạnh việc xây dựng, kết nối các chương trình, tour tuyến du lịch để đưa du khách đến thăm quan, mua sắm tại các điểm quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP như nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch trên địa bàn trong và ngoài huyện và hoạt động trải nghiệm thực tế tại các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP ở địa phương.
- Hỗ trợ các chủ thể chuyển đổi số trong sản xuất gắn với kết nối tiêu thụ (các công cụ thực hiện việc ghi chép, công khai, lưu trữ, truy xuất các thông tin về sản phẩm, về quy trình sản xuất, các tiêu chuẩn, chứng chỉ, chứng nhận… cho từng sản phẩm để thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản qua các kênh, nền tảng trực tuyến, mạng internet).

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và chủ thể sản xuất

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, theo dõi triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại các xã, thị trấn.
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tập huấn, nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia chương trình, đào tạo nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kỹ năng tìm kiếm, phân tích thị trường, xúc tiến thương mại: Đối tượng là các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, chủ trang trại, làng nghề…) có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, nội dung tập huấn:
+ Xây dựng, đăng ký ý tưởng sản phẩm, phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, phương pháp phát triển, cải tiến, đổi mới sáng tạo về sản phẩm;
+ Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; kiến thức về sở hữu trí tuệ;
+ Tăng cường sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng; ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, quảng bá thương mại sản phẩm OCOP…cho cán bộ quản lý và các chủ thể sản xuất.

5. Phát triển, nâng cấp sản phẩm OCOP

- Tập trung hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển thị trường để nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hàng hóa có quy mô lớn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm sau khi được chứng nhận, phấn đấu tăng sản lượng, giá trị sản phẩm OCOP được chứng nhận bình quân từ 10 - 15% so với năm 2023.
- Đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng: tiếp tục thực hiện hỗ trợ chi phí bao bì, in tem (đối với sản phẩm chưa được hỗ trợ nội dung này và còn thời hạn); Thanh toán chi phí các nội dung đã thực hiện trong năm 2023, bao gồm: hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, hỗ trợ mua sắm tủ trưng bày, lắp dựng bảng pano giới thiệu điểm bán sản phẩm OCOP tại 02 điểm Bảo tàng Quang Trung và Nhà hàng Thanh Thanh.
- Đối với chủ thể tham gia năm 2024, tập trung hỗ trợ tư vấn cho các chủ thể xây dựng hồ sơ, gồm: phân tích thông tin sản phẩm; phương án kinh doanh; mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc; đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; các hoạt động liên kết sản xuất gắn với công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm... đảm bảo hồ sơ, tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm OCOP và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục hỗ trợ tủ trưng bày và bảng hiệu bán sản phẩm OCOP tại điểm Đài Kính Thiên, chứng nhận các sản phẩm theo các tiêu chuẩn sản xuất an toàn (VietGAP, GlobalGAP…), áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu đầu tư hệ thống nhận diện bảo hộ thương hiệu sản phẩm nhằm cải thiện, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Ngoài phát triển các sản phẩm theo kế hoạch, khuyến khích các xã, thị trấn lựa chọn, phát triển các sản phẩm tiềm năng, đặc trưng, đặc sản của địa phương, sản phẩm truyền thống để hỗ trợ các chủ thể phát triển và phấn đấu tiêu chuẩn hóa sản phẩm để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

6. Về cơ chế, chính sách

- Chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các nguồn vốn của huyện; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác (Các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khuyến nông, khuyến công, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã...) để tập trung nguồn lực thực hiện, tạo động lực khuyến khích các chủ thể tham gia thực hiện Chương trình và phát triển sản phẩm OCOP. Các nội dung hỗ trợ:
- Hỗ trợ tăng cường chuyển đổi số trong truyền thông; xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP, số hóa sản phẩm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP;
- Hỗ trợ xây dựng bộ công cụ hướng dẫn chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm tham gia chương trình theo Bộ tiêu chí OCOP; tài liệu hướng dẫn, tập huấn, đào tạo; tư vấn phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ sản phẩm thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói, in tem nhãn; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thường niên;
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP; điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm OCOP;
- Thưởng các chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay7,250
  • Tháng hiện tại140,502
  • Tổng lượt truy cập6,251,008
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây