Huyện ủy: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW

Thứ năm - 20/04/2023 16:06
Trong 05 qua - từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) - công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tây Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Đồng chí Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đồng chí Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW, nên ngay sau khi tiếp thu quán triệt, triển khai Chỉ thị, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là trong cán bộ chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt của huyện, tỷ lệ tham gia đạt 98,7%. Trung tâm chính trị huyện và các cấp ủy cơ sở đã tổ chức triển khai học tập Chỉ thị qua đó có 4.112/4.120 (99,8%) cán bộ, đảng viên và 1.657/1.760 (94,1%) quần chúng tham gia. Qua quán triệt, học tập hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đã nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng và sự cần thiết của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo nguồn lực công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng kiến thức; chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, hoạt động ngày càng hiệu quả. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú; nhất là đào tạo lý luận chính trị đủ tiêu chuẩn đối với cán bộ diện quy hoạch nguồn. Trong giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 42 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 210 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; tổ chức 146 lớp nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp với 9.532 lượt người tham dự. Trung tâm Chính trị huyện mở 03 lớp sơ cấp chính trị cho 141 người, 16 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 869 người, 17 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.181 người, 02 lớp bồi dưỡng cấp ủy chi bộ cơ sở cho 171 đồng chí, 15 lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn thể cho 1.401 lượt người. Đối với các tổ chức đảng cơ sở, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho đảng viên và quần chúng các cấp đạt tỷ lệ từ 96% trở lên.
Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chú trọng công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm chính trị, kiện toàn, củng cố, kịp thời bổ sung đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ mới để thay thế những báo cáo viên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi,...

2

Thường trực Huyện ủy tặng hoa và giấy khen cho các đồng chí đạt giải trong Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 

Từ tháng 9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phân công đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị hiện nay gồm: Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 cán bộ kế toán; 100% cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn đại học, 03 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay, huyện có 29 đồng chí báo cáo viên, đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín và khả năng truyền đạt, nắm chắc và am hiểu tình hình thực tiễn cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bổ sung các kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy, có kinh nghiệm, có khả năng truyền đạt tốt, có khả năng phân tích, lý giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn; thường xuyên được cập nhật những nội dung mới, kịp thời bổ sung vào nội dung bài giảng những vấn đề mới gắn với thực tiễn của đất nước, của địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục và đào tạo, trong đó Trung tâm Chính trị huyện thường xuyên thực hiện việc phổ biến, định hướng và yêu cầu báo cáo viên lồng ghép, liên hệ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ tỉnh, huyện gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên và học sinh.
Cùng với đó, các cấp ủy trên địa bàn huyện đã nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội được cán bộ, đảng viên tích cực tham gia. Việc nghiên cứu đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được coi là một tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.
Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai thực hiện, nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo gương Bác" 1 lần/tuần, từ 2018 đến nay đã phát trên 250 bản tin. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện duy trì 02 chuyên mục "Thông tin tuyên truyền" và "Theo gương Bác" nhằm chuyển tải các chủ trương, chính sách và các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước đến cán bộ và nhân dân huyện, từ năm 2018 đến nay đã đăng hơn 350 bản tin. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đăng tải, chia sẻ nội dung, tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương "người tốt", "việc tốt", mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên các trang facebook, nhóm zalo để giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu.
Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, có hiệu quả; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy lồng ghép tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cuộc kiểm tra, giám sát việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, thông báo kết luận... theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy hằng năm, tổng số có 22 cuộc (trong đó lồng ghép vào kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 13 cuộc, lồng ghép trong kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng 09 cuộc). Qua công tác kiểm tra, giám sát hằng năm cho thấy: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, học tập, tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo, phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay trên địa bàn; công tác đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được phát huy. Chất lượng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị trong tình hình mới.
Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23 - CT/TW, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), đặc biệt là chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Phối hợp triển khai công tác quán triệt, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đăng tải bài viết, bài nghiên cứu về lịch sử trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ huyện. Thực hiện việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận theo quy định. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, báo cáo viên của huyện trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị huyện đạt chuẩn.
Y.C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay45
  • Tháng hiện tại162,014
  • Tổng lượt truy cập3,349,226
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây