Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện

Thứ năm - 18/05/2023 07:50
Để đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra năm 2023: tỷ lệ tham gia BHXH là 10,6%, tỷ lệ bao phủ BHYT là 95%). UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện tại Văn bản số 693/UBND-VX.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), BHTN (bảo hiểm thất nghiệp), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) tiếp tục được tăng cường nhất là công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện đến hết ngày 30/4/2023 toàn huyện có 6.659 người tham gia BHXH (trong đó 5.451 người tham gia BHXH bắt buộc và 1.208 người tham gia BHXH tự nguyện), đạt tỷ lệ 9,73% người tham gia BHXH trong lực lượng lao động; có 110.522 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 94,31% dân số (theo chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện đề ra năm 2023: tỷ lệ tham gia BHXH là 10,6%, tỷ lệ bao phủ BHYT là 95%). Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế suy giảm làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thu nhập người lao động giảm sút. Bên cạnh đó một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện có lúc chưa chặt chẽ và thiếu thường xuyên; nhận thức của một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, ý nghĩa về BHXH, BHYT chưa được đầy đủ.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2684/UBND-VX ngày 28/4/2023, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Bảo hiểm xã hội huyện
Tích cực phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện phát triển số người tham gia BHXH, BHYT của các xã, thị trấn theo chỉ tiêu đã được UBND huyện giao đầu năm 2023, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý cho UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.
- Phối hợp với với ngành, các hội đoàn thể và các địa phương trong huyện tiếp tục tuyên truyền rộng rãi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; theo dõi, nắm bắt thông tin từ người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức dịch vụ thu để tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; thông qua đó nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xem đây là kênh phát triển người tham gia BHXH, BHYT cơ bản, kết nối trực tiếp với người dân. Chuẩn bị nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thu BHXH, BHYT qua Cổng dịch vụ công quốc gia và qua dịch vụ Smart banking của hệ thống các ngân hàng thương mại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Phối hợp với Huyện đoàn tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục cài đặt và sử dụng “Ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động”, tạo điều kiện thuận lợi cho người đóng BHXH tham gia giám sát việc đóng và hưởng các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT.
- Chủ động tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện để tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng trên địa bàn huyện; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các đơn vị có hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (chậm đóng, trốn đóng, đóng không đủ số người theo quy định).
2. Phòng Y tế huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu UBND huyện các giải pháp phát triển số người tham gia BHYT; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các xã, thị trấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đạt được các chỉ tiêu BHYT hằng năm được giao.
3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu UBND huyện các giải pháp phát triển số người tham gia BHXH nhất là tham gia BHXH tự nguyện;
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các nhóm đối tượng thuộc trách nhiệm mình quản lý như: người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,… kịp thời lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng thụ hưởng, tránh bỏ sót đối tượng, cấp trùng lắp đối tượng và cắt giảm kịp thời các đối tượng hết hưởng, đã chết nhằm tăng tỷ lệ bảo phủ BHYT và đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn NSNN đúng quy định.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo  hiểm xã hội huyện hàng quý đối chiếu, quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng kịp thời theo quy định.
- Cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND huyện cấp đủ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo kịp thời đúng quy định, không để tình trạng chậm đóng.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT học sinh; xác định BHYT học sinh là loại hình bắt buộc phải tham gia và việc tổ chức thu BHYT học sinh là trách nhiệm của cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, đảm bảo có 100% học sinh tham gia.
6. Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể học sinh và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của học sinh trong công tác thực hiện BHYT; trực tiếp tổ chức thu BHYT của học sinh đảm bảo thực hiện đạt tỷ lệ 100% học sinh của trường tham gia BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4594/UBND-VX ngày 11/8/2022 và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1867/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022.
7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục tăng cường phát sóng nội dung tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên sóng truyền thanh của huyện, đảm bảo chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được đến với từng người dân để nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, góp phần ổn định an sinh xã hội của địa phương.
8. Bưu điện huyện, Viettel Tây Sơn phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện, các tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tổ chức hội nghị phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo đạt chỉ tiêu của ngành và địa phương giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của huyện năm 2023.
9. Công an huyện
- Tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
- Phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
10. Chi cục Thuế Khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện trong việc cung cấp, xử lý thông tin do cơ quan BHXH cung cấp về tình hình hoạt động, lao động, quỹ lương của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để Bảo hiểm xã hội huyện khai thác phát triển BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đảm bảo theo quy định của pháp luật.
11. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN trong các doanh nghiệp; chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHYT, BHTN, BHXH cho người lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động theo quy định.
12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến từng hộ gia đình để nhận thức ý nghĩa nhân văn chính sách của Đảng và Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân phải có trách nhiệm tham gia theo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.
- Tích cực phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó trọng tâm là công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện, các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền, hội nghị khách hàng tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo đạt kết quả về số người đăng ký tham gia.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các nhóm đối tượng được NSNN đóng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT khẩn trương lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia, góp phần hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT của huyện;
- Thống kê số người thuộc nhóm đối tượng hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, nhất là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo kịp thời phối hợp với Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện để triển khai tăng mức kinh phí hỗ trợ mua BHYT theo chính sách của tỉnh.
- Chủ động huy động các nguồn lực của địa phương, các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân để mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng: hộ gia đình, hộ có mức sống trung bình có hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện tham gia, đảm bảo hết năm 2023 tăng số người được cấp BHYT để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và tăng tỷ lệ BHYT toàn dân.
- Tiếp tục vận động số người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, khối phố đang hưởng phụ cấp từ NSNN gương mẫu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện nhằm đảm bảo quyền lợi hưởng chế độ hưu trí, tử tuất khi về già và tăng diện bao phủ số người tham gia BHXH của địa phương.
13. Các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt quan điểm “BHXH và BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước” đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; tích cực phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được UBND tỉnh, HĐND huyện giao năm 2023, góp phần ổn định chính sách an sinh xã hội của huyện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay271
  • Tháng hiện tại162,240
  • Tổng lượt truy cập3,349,452
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây