Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tây Sơn năm 2023

Thứ sáu - 17/02/2023 09:43
Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tây Sơn năm 2023. Mục đích góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương.
Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tây Sơn năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính huyện Tây Sơn năm 2023, UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tây Sơn năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích: Truyền thông, phổ biến kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính; đưa tuyên truyền cải cách hành chính trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường huy động sự tham gia góp ý, giám sát của người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế, tiêu cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương.
2. Yêu cầu: Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng và địa bàn khu dân cư. Các hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phải gắn liền với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của tỉnh, của huyện và địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt, chỉ đạo việc tuyên truyền đầy đủ các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chủ động lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính của các tầng lớp nhân dân.
3. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh, của huyện giai đoạn 2021 - 2030 và kết quả triển khai thực hiện hàng năm, cụ thể như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của huyện năm 2023 như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính cùng các nội dung liên quan.       
- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập từ huyện đến cơ sở đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác phục vụ, thái độ, giao tiếp, ứng xử, hướng dẫn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.
- Tình hình triển khai, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn.
- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có); tuyên truyền giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số tại các phòng, ban, ngành, địa phương.
4. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng mạng xã hội, cụ thể như: Hệ thống đài truyền thanh cơ sở, chương trình truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện, trên Facebook và các trang Zalo chính thống do các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập.
- Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, công nghệ thông tin, chuyển đổi số của huyện và địa phương.
- Thực hiện biên soạn, in ấn phát hành tờ gấp tuyên truyền về cải cách hành chính; tổ chức cuộc thi; đồng thời cập nhật niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của UBND huyện, các phòng, ban, ngành thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tại Bộ Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và địa phương.
- Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình điện tại trung tâm hành chính huyện, các xã, thị trấn và khu dân cư.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính và các ứng dụng dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến,…
UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn: Căn cứ Kế hoạch của huyện, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của địa phương; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả theo nội dung kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử, chữ ký số, thư điện tử công vụ để trao đổi, gửi, nhận văn bản, tài liệu trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả rà soát, niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của địa phương; đồng thời, tăng cường hướng dẫn và giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử cho tổ chức, công dân trên địa bàn. Chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân về cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự hưởng ứng và đồng thuận trong Nhân dân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay4,096
  • Tháng hiện tại13,854
  • Tổng lượt truy cập4,131,067
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây