UBND huyện đề ra 17 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Thứ hai - 06/02/2023 09:39
Thực hiện Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 30/12/2022 về kế hoạch cải cách hành chính huyện Tây Sơn năm 2023.
UBND huyện đề ra 17 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

1. Mục đích: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện đảm bảo bám sát mục tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực, hiệu quả công tác của tổ chức, cá nhân gắn với bình xét thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo.
2. Yêu cầu: Xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng lĩnh vực, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ thời gian, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, khả năng nguồn lực của huyện và mức độ sẵn sàng đáp ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giải pháp đổi mới trong tổ chức thực hiện làm khâu đột phá. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân và tiết kiệm chi phí xã hội. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; lấy kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực, hiệu quả công tác của tổ chức, cá nhân gắn với bình xét thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; đổi mới tư duy và hành động sáng tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu: Tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tổ chức bộ máy nhà nước cơ bản tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền hợp lý giữa chính quyền các cấp; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư.
4. Chỉ tiêu cụ thể: Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện. Đạt 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản dưới luật hướng dẫn việc thực hiện. Đạt 100% thủ tục hành chính nội bộ được công khai trên Cổng thông tin điện tử; rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hoá một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. Chuyển giao 100% thủ tục hành chính (trừ các thủ tục hành chính giải quyết trong ngày) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh. Chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của huyện; đạt tỷ lệ 100% cán bộ cơ quan chính quyền cấp xã có trình độ đại học, được chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; đạt trên 90% công chức cấp xã có trình độ đại học (không bao gồm cán bộ, công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phấn đấu đạt 70% đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện và 50% đối với Ủy ban nhân dân cấp xã được tạo lập dưới dạng điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
5. Nhiệm vụ cụ thể
5.1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (tổ chức bộ máy; công vụ, công chức; hành chính điện tử và chuyển đổi số). Đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, trong đó ưu tiên dành 60 - 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực và địa phương, dành 30 - 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện, nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2023. Triển khai tích hợp Hệ thống công cụ đánh giá các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DCCI), chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương; thực hiện kiểm tra công vụ, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025.
5.2. Cải cách thể chế: Tập trung nghiên cứu, rà soát để ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các bất cập, nội dung phát sinh từ thực tiễn, cần điều chỉnh để táo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật một cách hiệu quả, thiết thực, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện đầy đủ quy định về công khai minh bạch các cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; bảo đảm thực hiện quyền của Nhân dân tham gia thảo luận và kiến nghị với chính quyền về các vấn đề của cơ sở, địa phương và của tỉnh; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. 
5.3. Cải cách thủ tục hành chính
- Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chính quyền trong việc chủ động nắm bắt và giải quyết nhu cầu, nhất là các nhu cầu mang tính thiết yếu liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cơ bản của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, xây dựng các quy chế phối hợp giải quyết liên thông các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường.
- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6958/UBND-KSTT ngày 21/11/2022.
- Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là xử lý nghiêm khắc các trường hợp nhiều lần giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính theo danh sách công khai định kỳ hằng tháng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Triển khai hiệu quả Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” gắn với công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 -2027” ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó chú trọng nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, phong trào hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến để người dân hiểu rõ và thực hiện; hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện an toàn thông tin lưu trữ hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
5.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; rà soát, giảm cơ chế phối hợp liên ngành hoạt động không hiệu quả, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.
- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng đối tượng, bảo đảm tỷ lệ và tiến độ theo kế hoạch đề ra giai đoạn 2022 - 2026.
- Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả.   
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
5.5. Cải cách chế độ công vụ
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức công vụ, trách nhiệm, lương tâm, tuân thủ pháp luật, đồng hành với sự phát triển của huyện; nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
- Thực hiện cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức; tiếp tục đổi mới quy trình tuyển dụng công chức, quy trình công tác cán bộ để thu hút, bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý một cách công khai, minh bạch, “thực tài” đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ theo quy định.
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025. Tập trung nâng cao chất lượng, năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
5.6. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện các điểm bất cập đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức ngoài công lập tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên các lĩnh vực
- Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách tài chính công gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5.7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử
- Tập trung triển khai kế hoạch phát triển thông tin, truyền thông và chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.
- Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ/đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử như: hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục điện tử, bệnh án điện tử,…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
Liên kết Web
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay306
  • Tháng hiện tại162,275
  • Tổng lượt truy cập3,349,487
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây